Disclaimer & Privacy Statement van Addetra

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website www.addetra.com en www.addetra.nl (hierna: website) van Addetra. Door de website te bekijken en de daarop verstrekte informatie te gebruiken, verklaart de gebruiker zich akkoord met deze voorwaarden. Bij tegenstrijdigheden tussen de specifieke voorwaarden van producten en diensten en deze voorwaarden, prevaleren de voorwaarden van de producten en diensten.


DISCLAIMER

Beschikbare informatie

De informatie op de website is bedoeld als algemene informatie. De informatie op de website is niet bedoeld ter vervanging van deskundig advies. Indien de gebruiker zonder verificatie of nader advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet de gebruiker dat voor eigen rekening en risico. 


Addetra is te allen tijde bevoegd om de informatie en gegevens op de website (inclusief deze disclaimer) onaangekondigd te wijzigen. Het verdient aanbeveling om regelmatig te controleren of de op de website verstrekt informatie, waaronder de disclaimer, is gewijzigd, zodat u zo veel mogelijk op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.


Gebruik van de website

Het is de gebruiker van de website slechts toegestaan voor eigen gebruik de gegevens en informatie op de website op te slaan, af te drukken, te analyseren en (gedeeltelijk) te kopiëren. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan om op de website verstrekte informatie openbaar te maken, te verspreiden, te bewerken of op welke wijze dan ook aan derden beschikbaar te stellen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Addetra. Addetra behoudt alle rechten, waaronder alle geregistreerde (intellectuele) eigendomsrechten, alsmede de rechten op alle niet-geregistreerde merken, auteursrechten, teksten, logo's en al het grafisch materiaal, met betrekking tot de op de website gepresenteerde informatie en dienstverlening. 


De website is gericht op gebruikers in Nederland. Personen die buiten Nederland toegang tot de website wensen of gebruik willen maken van de informatie op de website, dienen zelf na te gaan of en in hoeverre toegang tot en gebruik van de website en samenhangende dienstverlening is toegestaan.
Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Addetra is het niet toegestaan om op websites van derden links naar de website op te nemen.


Uitsluiting aansprakelijkheid

Addetra geeft geen enkele garantie voor de beschikbaarheid, de toegang en het gebruik van de website. Hoewel Addetra er naar streeft om actuele, juiste en volledige informatie te verstrekken, geeft Addetra expliciet noch impliciet enige garantie dat de op de website verstrekte informatie actueel, juist en volledig is. De gebruiker aanvaardt dat de toegang tot en het gebruik van de website, alsmede het gebruik van de op de website verstrekte informatie, uitsluitend op eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker geschiedt. 


Addetra heeft geen controle over en is niet verantwoordelijk voor de websites van derden die links naar de website bevatten, noch voor de inhoud van die websites. De website bevat links en toegangen tot andere, door derden onderhouden websites. Addetra aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze websites van derden, noch voor de kwaliteit van de op deze websites van derden aangeboden dienstverlening en informatie. Addetra garandeert op geen enkele wijze de beveiliging van de website, en in het bijzonder niet de (on)mogelijkheid van niet-geautoriseerde derden om zich toegang te verschaffen tot gegevens die de gebruiker via de website invoert en deze gegevens te onderscheppen en/of te manipuleren. Indien via de website verstrekte informatie ook schriftelijk wordt verstrekt, prevaleert de schriftelijke versie in geval van verschillen in tekst. 


Addetra garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. 


Addetra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, kosten, vergoedingen of misgelopen inkomsten die direct of indirect voortvloeien uit het feit dat de informatie op de website niet is bijgehouden, verbeterd, vernieuwd of geschrapt, uit het niet (goed) onderhouden van de website, uit het beschikbaar stellen van de website aan de gebruiker of het gebruik van de website door de gebruiker of derden, uit het via de website bereikbaar zijn van andere websites, dan wel uit het al dan niet goed functioneren van de apparatuur, programmatuur en/of netwerken die worden gebruikt in verband met de toegang tot of het gebruik van de website. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Addetra.


Privacy

Addetra verwerkt gebruikersgegevens volgens het door haar gehanteerde privacybeleid. Hieronder treft u het Privacy Statement.


Toepasselijk recht

Deze website en alle op de website verstrekte informatie (inclusief deze disclaimer) worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd om te oordelen over geschillen die in verband met de website en de daarop verstrekte informatie ontstaan.


PRIVACY STATEMENT

Bij bezoek aan de website van Addetra (hierna: website) kunnen uw gegevens worden verwerkt. Vanzelfsprekend respecteert en waarborgt Addetra hierbij uw privacy door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens. Addetra is van mening dat verantwoord gebruik van persoonsgegevens op deze webpagina's van groot belang is voor de doelstelling en de reputatie van de onderneming. Daarom is hierna uiteengezet met welke doeleinden uw gegevens worden verwerkt en hoe u uw rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens.


Doeleinden van gegevensverwerking

Hoeveel en welke informatie wij van u ontvangen op onze website, is afhankelijk van uw gebruik van de website.
Addetra verwerkt persoonsgegevens primair om bezoekers van de website in de gelegenheid te stellen om actief gebruik te maken van deze website. Als u bijvoorbeeld een e-mailbericht aan ons verstuurt met daarin een verzoek om informatie over Addetra, dan zullen wij uw e-mailadres en andere informatie die u geeft, gebruiken om op uw verzoek te reageren.
Verder slaat Addetra uw persoonlijke gegevens en gegevens over het gebruik van onze diensten op om u informatie te kunnen toezenden en diensten te kunnen aanbevelen, die u mogelijk interessant vindt. Gegevens over het gebruik van onze website en de reacties die wij krijgen van de gebruikers van onze website, helpen ons om onze elektronische dienstverlening en informatievoorziening verder te ontwikkelen en te verbeteren. 


Cookies

Cookies worden veelvuldig gebruikt door instellingen die via het internet diensten en/of producten aanbieden. Een cookie is een klein tekstbestand dat op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst zodra u de website bezoekt. Ook Addetra maakt gebruik van cookies. Een cookie kan het gebruik van de website vereenvoudigen. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan de website geen cookies ontvangt. Dan kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van de website of dat u geen toegang hebt tot onderdelen van de website.


Websites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via de website van Addetra kunnen worden bezocht.

Informatie en rechten met betrekking tot gegevens

De gebruiker van de website heeft het recht om informatie over zijn of haar door Addetra verwerkte persoonsgegevens op te vragen en kan vervolgens deze gegevens aanvullen, verbeteren, laten verwijderen of laten afschermen, indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. U kunt hiertoe een bericht sturen aan info@addetra.com.
Ook indien u geen prijs (meer) stelt op het ontvangen van informatie over onze producten en diensten, kunt u dit doorgeven via het genoemde e-mailadres.


Wijziging Privacy Statement

Addetra behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van deze wijzigingen.


Weigeren

Stelt een technische cookie in die registreert dat u niet akkoord gaat, vraagt u niet opnieuw.

Verwijder

Verwijdert de cookie toestemming van uw browser.

Contact


Jacob Obrechtstraat 51 Unit 16

1071 KJ Amsterdam

T 020-4281017

M info@addetra.com

Copyright ©

Deze website maakt gebruik van cookies. Zie onze Privacybeleid voor meer informatie.

OK